AVIZ

Har du husket alle fradragene for årsopgørelsen for 2022?

Claus Høegh-Jensen, partner og skatteekspert i PwC.
Claus Høegh-Jensen, partner og skatteekspert i PwC.

Pressemeddelelse

10.3.2023 06:00:00 CET | PwC

Skattestyrelsen har din årsopgørelse klar senest den 13. marts 2023, hvis du har en ganske almindelig selvangivelse. For mange danskere vil det give god mening at bruge lidt ekstra tid på at tjekke årsopgørelsen igennem, da det ikke er alle forhold og skatteoplysninger, som automatisk bliver indberettet. 

Det er langt fra alle fradrag, som automatisk kommer på årsopgørelsen. Du skal selv sørge for, at alle fradragene kommer med, og at tallene passer. Derfor er det en god idé at gennemgå de forskellige fradrag og sikre, at man betaler den rigtige skat og ikke snyder sig selv. For mange danskere er det i år særligt kørsels- og håndværkerfradraget samt fradrag i forbindelse med omlægning af lån, som er værd at holde ekstra øje med på årsopgørelsen,” fortæller Claus Høegh-Jensen, partner og skatteekspert i PwC.

Nedenfor følger de mest væsentligste fradrag, som er en god idé at gå igennem:

1. Håndværkerfradrag og servicefradrag

Selvom håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022, kan du stadig få glæde af fradraget, men kun hvis håndværksarbejde er udført senest den 31. marts. Du kan få fradrag for 12.900 kr. pr. person for arbejdsløn til håndværksydelser på din bolig eller fritidsbolig, som er udført senest 31. marts og betalt senest 31. maj 2022. Fradraget på 12.900 kr. gælder for hver person; dvs. et ægtepar eller samleverpar kan fratrække i alt 25.800 kr., men det skal fordeles med max. 12.900 kr. på hver person.

Derudover kan du trække op til 6.400 kr. fra pr. person i såkaldt servicefradrag, dvs. ydelser som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde mv. Arbejde, som er udført i 2022, skal være betalt senest 28. februar 2023. Se den fulde liste på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen – ikke for materialer.

2. Husk kørslen til og fra arbejde

Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette befordringsfradrag står ikke automatisk til indregning på din årsopgørelsen for 2022, og du skal derfor selv oplyse fradraget til Skattestyrelsen på grundlag af det konkrete antal dage, hvor du har transporteret dig til og fra arbejde. 

Befordringsfradraget er 2,16 kr. pr. km ud over 24 km i 2022, dog kun 1,08 kr. pr. km for kørsel ud over 120 km dagligt (medmindre du bor i en såkaldt yderkommune; se listen på Skattestyrelsens hjemmeside). Fradraget skal som udgangspunkt beregnes ud fra de faktiske antal kørte kilometer ad den normale rute, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste rute. Det kan f.eks. være hurtigere at tage ringvejen uden om byen end at køre den kortere, men langsommere tur gennem byen. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads; og husk at optælle det konkrete antal dage, hvor du har kørt turen i 2022. Dette gælder også ved opmåling af fradragsberettigede kilometer, hvis man kører i tog eller bus, dvs. man skal opmåle normalafstanden, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste rute, hvis en anden længere rute er hurtigere.

3. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt for forretningsrejse mv.

Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Man skal være på rejse i mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme. Det maksimale fradrag er 29.600 kr. i 2022. Du kan også få fradrag for såkaldte småfornødenheder (fx en kop kaffe i lufthavnen og lign.) – 134,75 kr. pr. døgn i 2022 – uanset, om du har haft sådanne udgifter eller ej, og selvom din arbejdsgiver har refunderet dine udgifter til dagens tre måltider. Se satser mv. på Skattestyrelsens hjemmeside.

4. Husk fradrag på privat gæld

Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne. Du kan også få fradrag for stiftelsesprovision, hvis løbetiden er under to år, og hvis stiftelsesgebyret højest udgør 2,5 % af lånets størrelse. Der er særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 %. af lånebeløbet. Bor du eksempelvis i lejlighed og deltager i et fælleslån, vil renteudgifterne ofte ikke blive indberettet automatisk, hvorfor du skal være opmærksom på selv at gøre dette.

5. Tjek pensionsindbetalinger

Sørg for, at indskud på ratepension ikke overstiger fradragsgrænsen på 59.200 kr. Er grænsen overskredet, bør du bede bank eller pensionsselskab om at få overført det for meget indbetalte til fx en fradragsberettiget livrenteordning; eller du kan vælge at få beløbet tilbagebetalt og dermed ikke få fradrag.

6. Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skattestyrelsen. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skattestyrelsen, og organisationerne er godkendt af Skattestyrelsen. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 17.200 kr. i alt i 2022. 

7. Har du lagt dit lån om i 2022?

Har du omlagt realkreditlån, skal man typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat, hvis det er en løbende provision, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til Skattestyrelsen. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år; fx i forbindelse med omlægning, byggekredit mv. Tjek evt. med din bank/realkreditinstitut om de har indberettet alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med din låneomlægning.

8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat mv.

Ved køb af fast ejendom beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til Skattestyrelsen.

9. Børne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skattestyrelsen, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen. Husk i den forbindelse, at ud af det årligt betalte beløb er et fast beløb på 2.004 kr. i 2022 ikke fradragsberettiget.

10. Har du restskat/overskydende skat for 2022?

Dag-til-dag renten på restskat for 2022 er på 1,7 % og beregnes dag-til-dag fra 1. januar 2023 indtil den dag, du betaler i 2023, dog senest 3. juli 2023. Hvis du betaler efter den 3. juli 2023, beregnes denne dag-til-dag rente ikke, men der lægges i stedet for et fast 3,7 % procenttillæg til din restskat. Renter og procenttillæg til Skattestyrelsen er ikke fradragsberettigede.

11. Gennemgå tab på aktier og aktiegevinster

Husk at kontrollere om Skattestyrelsen har oplysninger om årets anskaffelser af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser mv. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab, når du engang i fremtiden sælger disse. Danske banker har pligt til at indberette dine handler til Skattestyrelsen, så dette er særligt relevant at være opmærksom på, hvis du har dine aktier mv. i en udenlandsk bank/depot.

12. Har du investeringer i udlandet?

Du skal selv selvangive dine indkomster fra udlandet, fx renteindtægter fra udenlandske bankkonti, aktieudbytte fra aktier i udenlandsk depot og kursgevinster i forbindelse med salg, idet udenlandske banker ikke indberetter alle sådanne oplysninger til Skattestyrelsen. Husk også, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet, og man kan i visse tilfælde få nedslag for lignende skatter, som man har betalt i det land, hvor ejendommen er beliggende.

13. Deleøkonomien skal også (delvist) beskattes

Har du lejet værelser ud i din bolig via Airbnb i under fire måneder, har du et bundfradrag på 30.300 i 2022, og hvis du udlejer privat uden om en platform, er bundfradraget 11.900 kr. i 2022. Bor du sammen med flere beboere, og I deler huslejen imellem jer, har I et bundfradrag til deling. Du kan i stedet for bundfradrag gøre brug af et regnskabsmæssigt fradrag. Ved sommerhusudlejning er det skattefri bundfradrag 43.200 kr. for indkomståret 2022, hvis der udlejes gennem et bureau, som indberetter til Skattestyrelsen; ellers er bundfradraget 11.900 kr. i 2022. Ved udlejning af bil, lystbåd, campingvogn mv. via en platform, og platformen indberetter til Skattestyrelsen, er der et skattefrit bundfradrag på 10.800 kr. i 2022. Udlejer du en el-, brint- eller hybridbil, har du ret til et bundfradrag på 20.300 kr. i 2022. Har du ret til det høje bundfradrag, skal du være opmærksom på selv at beregne din skattepligtige indkomst med den høje sats og rette den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse.

Andre læser også

Vigtigheden af affaldssortering

  Affaldshåndtering er en essentiel del af at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed. Ved at sortere vores affald korrekt kan vi reducere mængden af affald, der ender på lossepladser, mindske forureningen [...]
  Læs mere

  Find de smukkeste smykker

   Smykker har i årtusinder været en integreret del af menneskets kultur og selvudtryk. Fra de antikke civilisationers prægtige guldkreationer til nutidens moderne design er smykker mere end blot tilbehør – [...]
   Læs mere